جلد و درب باتری سرب اسیدی

مشخصات مواد اولیه

درب یا درپوش باتریهاي سرب اسیدي یکی از اجزاي تشکیل دهنده باتري میباشد که در عین سادگی نقش کلیدي و پیچیده اي در کیفیت باتریهاي سرب اسیدي دارد. همچنین جلد یا جعبه باتري نیز به عنوان محفظه دربر گیرنده صفحات باتري و الکترولیت میبایست داراي خصوصیات ویژه اي باشد تا ضمن مقاوت بالا در برابر ضربه و شوکهاي حرارتی حداقل وزن ممکن را داشته باشد.

بعد از توسعه باتري هاي سیلد سرب اسیدي که در آنها درب باتري سیلد میگردد و دیگر امکان بازدید الکترولیت در طول عمر باتري وجود ندارد ، طراحی درب باتري اهمیت ویژه اي می یابد و به که یکی از پارامترهاي طراحی در کاهش میزان الکترولیت با شاخص میزان مصرف آب در باتري تبدیل می گردد.

در طراحی این دربها دهلیزهایی تو در تو طراحی میگردد تا ضمن هدایت گازهاي متصاعد شده از الکترودهی باتري به خارج محفظه باتري ، بیشترین میزان افت فشار را در مسیر گازهاي خروجی احقق نماید تا حداکثر میزان تبدیل مجدد هیدروژن و اکسیژن به آب و برگشت آن به باتري محقق گردد.

شرکت سرو صنعت توس با مهندسی معکوس مطرح ترین جلد و دربهاي سازندگان خارجی و رفع نواقص آنها با استفاده از شبیه سازي هاي نرم افزاري موفق گردیده است تا ضمن طراحی درب و جلد با وزن بسیار کمتر از نمونه هاي تولیدي در داخل کشور که قطعا نقش عمده اي در کاهش میزان مواد مصرفی خواهد داشت موارد ذکر شده فوق به بهترین وجه ممکن محقق گردد.

SST Co. L2 COVER Pack

SST Co. L3 COVER Pack