Red Lead (4Pbo.Pbso4)

با توجه به نیاز باتری سازان به افزایش شارژ پذیری باتریهای استارتر خودرویی ، سرب قرمز که در ایران به آن سرنج گفته میشود به عنوان مهمترین ادتیو در راستای تحقق این هدف میباشد و با افزایش نرخ تولید Beta–PbO سطح تولید انرژی را در باتری افزایش میدهد.