Indicator for lead acid battery

جهت سنجش دانسیته الکترولیت به عنوان شاخصی از ولتاژ در باتری از اسید نما استفاده می گردد. اساس کار اسید نما بر این اساس است که هر مقدار ولتاژ باتری بالاتر باشد متعاقبا دانسیته الکترولیت هم بالاتر خواهد بود و نیروی ارشمیدسی بیشتری به گوی اسید نما وارد می نماید ، بدین ترتیب در ولتاژ های مختلف گوی اسید نما در موقعیت های مختلفی در داخل محفظه خود نسبت به نقطه کانونی اسید نما قرار گرفته و متعاقبا رنگ های متفاوتی را میتوان مشاهده نمود.