Fiber flock for lead acid battery plates

فایبر فلاک ها در طی فرآیند میکس با مواد دیگر مخلوط ، و باعث کاهش انقباض در طی فرآیند کیورینگ می شوند.

همچنین فایبر در راستای جلوگیری از جداسازی مواد فعال موجود بر روی صفحات قبل از فرآیند کیورینگ و در حین جابه جایی ها در حین فرآیند تولید می گردد.

الیاف ها روی عملکرد باتری تاثیر منفی نمی گذارند مگر اینکه از مقدار 0.5 wt.% بزرگتر حضور داشته باشند. در این شرایط و فراتر از آن فایبر ها جلوگیری میکنند از تغییر ابعاد مواد فعال در طی فرآیند شارژ و دشارژ.

(الیاف فایبر) با جنس های PP یا PS با طول کوتاه و بلند به منظور ایجاد یکپارچگی در ساختار خمیر مثبت و منفی استفاده می گردد.

ARVEDO