Cork powder

پودر کرک یا پودر چوب پنبه بر روی قالب های شبکه زنی یا C.O.S پاشیده می شود تا ضمن کاهش نرخ فرآیند خنک کاری زمان کافی را در اختیار آلیاژ جهت منجمد شدن قرار دهد و نیز توزیع دمایی یکسان در سطح قالب بوجود آورد.